تبلیغات

سایت تخصصی و پروژه های مهندسی صنایع - مطالب عمومی

گروه بهینه گستر صنایع ایران
 اقدام به استقرار سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی مدیریت پروژه تحت وب و سیستم اتوماسیون اداری نموده است همچنین اپلیکشن های مهندسی صنایع را تهیه نموده است لذا از علاقه مندان نسبت به بازدید اقدام نمایید.
طبقه بندی: عمومی،  محصولات و خدمات،  نرم افزار ها و آموزش ها،  مدیریت و تحلیل سیستم ها اطلاعاتی،  برنامه ریزی و مدیریت پروژه، 

تاریخ : سه شنبه 6 آبان 1393 | 12:53 ب.ظ | نویسنده : رضا لطفی | نظرات
تیم سایت تخصصی و پروژه های مهندسی صنایع در بخش کارشناسی ارشد و دکترا  با افتخار در حال تولید و تهیه پروژه های ارائه شده زیر میباشد :

پروژه های کارشناسی ارشد و دکترا

1-تهیه مقاله در مسئله فازی مکان یابی انبار(کارخانه) بدون محدودیت ظرفیت با رویکرد الگوریتم ژنتیک
fuzzy uncapacitated warehouse location model with approach genetic algorithm

2-تهیه مقاله مسئله فازی پوشش کلی با رویکرد الگوریتم ژنتیک 
fuzzy set covering with approach genetic algorithm

3-مدلسازی مقاله مسئله کنترل موجودی یک دوره ای چند محصولی با حالت ریسک پذیری با تابع مطلوبیت نمایی  
A multi-product risk-averse newsvendor with exponential utility function

4-پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی مکان یابی و مسیریابی در زنجیره تامین vrp-scm و حل به کمک الگوریتم ژنتیک

5-تاثیر سیستم کنترل بهینه ی هوشمند بر مدیریت انرژی و آسایش در ساختمانهای کارآمد و پایدار با الگوریتم ژنتیک

6-مدلسازی رگرسیونی و اقتصاد سنجی مصرف گاز استان ارومیه به کمک eviews و پیش بینی سالهای آتی

7-پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل پوششی داده های فازی DEA جهت شرکت گاز استانی ایران

8-پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل پوششی داده ها DEA و PCA در رتبه بندی استان های ایران

9-پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل پوششی داده ها DEA و PCA در رتبه بندی بیمه های ایران

لذا آمادگی خود را در جهت همکاری و مشاوره به مهندسین ارشد و دکترا صنایع در تهیه پروژه ها اعلام میدارد.

طبقه بندی: محصولات و خدمات،  عمومی، 

تاریخ : یکشنبه 12 مرداد 1393 | 11:43 ب.ظ | نویسنده : رضا لطفی | نظرات
تاریخ : جمعه 8 شهریور 1392 | 10:19 ب.ظ | نویسنده : رضا لطفی | نظرات
ﺷﺮﮐﺖ   
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺎدر ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه
اﺳﺖ. ﺷﺮﮐﺖھﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت دارای اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:   
١- ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ(ﻋﺎم – ﺧﺎص)
٢- ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪود
٣- ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ
۴- ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺳﮫﺎﻣﯽ
۵- ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻏﯿﺮ ﺳﮫﺎﻣﯽ
۶- ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﯽ
٧- ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ
از اﻧﻮاع ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺳﮫﺎﻣﯽ ﻋﺎم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش در ﺑﻮرس ﺳﮫﺎم را داﺷﺘﻪ و اﮐﻨﻮن
ھﻢ در ﺑﻮرس ﺗﮫﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ ﻋﺎم
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.طبقه بندی: عمومی، 

تاریخ : یکشنبه 21 خرداد 1391 | 11:35 ب.ظ | نویسنده : رضا لطفی | نظرات

معرفی نرم افزار کامفار COMFAR EXPERT III

طرح تجاری و پیش بینی درآمد و برآورد هزینه پروژه های صنعتی، معدنی، کشاورزی، زیربنایی، دریانوردی و ... با استفاده از نرم افزار کامفار انجام می پذیرد.
نرم افزار تخصصی کامفار یک برنامه کامپیوتری است که از طرح تحقیقات قبل از بهره برداری حمایت می کند و استفاده از آن سازماندهی و محاسبه گزارشات مالی و اقتصادی را آسان میسازد.
این نرم افزار بر اساس مطالعات امکان سنجی و یا به عبارتی توجیه پذیری و یا قابل اجراء بودن و یا نبودن طرح و مطالعات فرصت یابی برای هر طرح صنعتی و معدنی طراحی گردیده است. نتایج این نرم افزار بیانگر جذابیت اقتصادی طرح بر اساس محدود و یا نامحدود بودن بودجه اقتصادی سازمان مجری می¬باشد.
ب- ورودیهایی نرم افزار کامفار :
- تعریف پروژه
- برنامه ریزی زمانی (فاز ساخت، فاز بهره برداری)
- محصولات
- واحدهای پولی ( واحد پول داخلی، واحد پول خارجی)
- تورم (داخلی، خارجی)
- مشارکتها (داخلی، خارجی)
- تنزیل (نرخ تنزیل کل سرمایه گذاری، نرخ تنزیل سهام دار)
- هزینه های ثابت سرمایه گذاری شامل: ( خرید زمین، محوطه سازی و بهبود زمین، کارهای عمرانی و ساختمانها، ماشین آلات و تجهیزات کارخانه، تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه، حفاظتهای زیست محیطی، هزینه های سربار، هزینه های قبل از بهره برداری و هزینه های پیش بینی نشده)
- هزینه های تولید شامل: (مواد خام، ملزومات کارخانه، یوتیلیتی، انرژی، قطعات یدکی مصرف شده، تعمیرات و نگهداری، حق امتیاز، دستمزد، مالیات، هزینه سربار کارخانه، هزینه های اداری، هزینه های اجاره بلند مدت، هزینه های بازار یابی)
- برنامه فروش (فروش داخلی ، فروش خارجی)
- سرمایه در گردش (موجودی کالا، مطالبات، تنخواه)
- منابع تامین مالی (یارانه، آورده سهام دار، وام کوتاه مدت و دراز مدت)
- مالیات، یارانه
ج- خروجیهای نرم افزار کامفار :
ج- 1- بررسی های مالی
- برآورد سرمایه گذاری ثابت
- برآورد سرمایه در گردش
- برآورد هزینه سالیانه تولید
- برآورد استهلاک سالیانه سرمایه گذاری
- برآورد کل سرمایة مورد نیاز طرح
- برآورد قیمت تمام شده به تفکیک هزینه ها
- تعیین منابع تأمین مالی طرح و هزینه های مالی آن
- تحلیل درآمدها و هزینه های طرح
- تعیین عملکرد سود و زیان طرح برای کل سرمایه گذاری و آورده سهام
ج-2- بررسی های اقتصادی
- تعیین جریان خالص نقدی کل سرمایه‌گذاری
- تحلیل جریان نقدینگی تنزیل شده DCF
- نرخ بازده داخلی IRR
و...

جهت خرید نرم افزار با شماره 09123455849 تماس نمایید

بدون نیاز به قفل سخت افزاری با قابلیت فارسی و چند زبان دیگر

فقط و فقط 150000 تومان
طبقه بندی: محصولات و خدمات،  عمومی، 

تاریخ : پنجشنبه 22 دی 1390 | 07:11 ب.ظ | نویسنده : رضا لطفی | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
تعداد کل صفحات : 4 ::      1   2   3   4  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.