تبلیغات

سایت تخصصی و پروژه های مهندسی صنایع - انواع شرکت ها

ﺷﺮﮐﺖ   
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺎدر ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه
اﺳﺖ. ﺷﺮﮐﺖھﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت دارای اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:   
١- ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ(ﻋﺎم – ﺧﺎص)
٢- ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪود
٣- ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ
۴- ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺳﮫﺎﻣﯽ
۵- ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻏﯿﺮ ﺳﮫﺎﻣﯽ
۶- ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﯽ
٧- ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ
از اﻧﻮاع ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺳﮫﺎﻣﯽ ﻋﺎم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش در ﺑﻮرس ﺳﮫﺎم را داﺷﺘﻪ و اﮐﻨﻮن
ھﻢ در ﺑﻮرس ﺗﮫﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ ﻋﺎم
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.طبقه بندی: عمومی، 

تاریخ : یکشنبه 21 خرداد 1391 | 10:35 ب.ظ | نویسنده : رضا لطفی | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.