تبلیغات

سایت تخصصی و پروژه های مهندسی صنایع - نرم افزارهای کاربردی در مهندسی صنایع

نرم افزارهای كنترل پروژه

1- نام نرم‌افزار: Harvard Project Manager (HPM)
رسم نمودار: نمودارهای پرت و گرت به اندازه دلخواه
قابلیت‌ها/ امكانات: محاسبه محدودیت‌های FF و SF و … قابلیت تعریف 350فعالیت با حداكثر 12 كاراكتر، آنالیز مقادیر به دست آمده تجمعی و گراف آن، هزینه‌بندی انواع پروژه‌ها، تعریف تقویم برای هر منبع تعیین زمان استفاده از منبع در تخصیص منابع

2- نام نرم‌افزار: Microsoft Project (MSP)
رسم نمودار: نمودارهای پرت و گرت و گانت
قابلیت‌ها/ امكانات : به كار بردن و پروسه كردن روزهای كاری و تعطیل، محاسبه زمان پایان پروژه، محاسبه انواع شناورهای LF و EF و …، امكان استفاده از Password پشتیبانی انواع پلاتر و چاپگر، آنالیز انواع هزینه‌ها، محاسبه هزینه‌ اضافه‌كاری، قابلیت تعریف حداكثر 9999 فعالیت و منبع با حداكثر 256 كاراكتر، تعریف كردن فعالیت جدید در فضای پرت و جابه‌جا كردن آنها، گزارش دادن نمودار میله‌ای منبع در مقیاس زمان

3- نام نرم‌افزار: Project Schedule 7 (PS7)
رسم نمودار: نمودارهای پرت و گرت با نمایش بهتر و در اندازه دلخواه
قابلیت‌ها/ امكانات: آنالیز روزهای تعطیل كاری، محاسبه انواع شناورهای منفی، امكان استفاده از Password، قابلیت تعریف حداكثر 20000 فعالیت و تخصیص دادن یادداشت به هر فعالیت، استفاده از تقویم‌های مشترك در پروژه‌های چندگانه، محاسبه ظرفیت‌های متغیر، هزینه‌های تورم و اضافه‌كاری برای منابع و افزودن به زمان اصلی یا كاهش آن، محاسبه واریانس‌های زمان‌بندی و آنالیز انواع هزینه‌ها، تهیه گزارش منبع، هزینه و …

4- نام نرم‌افزار: Time Line (TL6)
رسم نمودار: انواع نمودارها با اندازه دلخواه
قابلیت‌ها/ امكانات: در نظر گرفتن محدودیت‌ها «زودتر از … شروع نشود» و یا « دیرتر از … شروع نشود»، آنالیز پرت، تعیین مدت زمان استفاده از منبع و بع تأخیر انداختن آنها با تخصیص تقویم به منابع، استفاده از بانكهای اطلاعاتی برای ایجاد پروژه‌ها، تخیخ گزارش راجع به منبع، قابلیت مهم نمودار پرت زمان‌بندی شده به همراه MSP ، قابلیت جانبی Guide Line 2

5- نام نرم‌افزار: Primavera
رسم نمودار: نمودارهای پرت، گرت و گانت
قابلیت‌ها/ امكانات: با توجه به جمیع موارد، این نرم‌افزار اغلب توانایی‌ها و دسترسی‌های سایر نرم‌افزارهای كنترل پروژه را دارا می‌باشد و علاوه بر آن امكانات قوی استفاده‌ی شبكه‌ای از آن وجود دارد. قبول بیش از ده‌هزار فعالیت در یك پروژه.


نرم افزارهای طرح‌ریزی واحدهای صنعتی

1- نام نرم‌افزار ALDEP :
اطلاعات ورودی : طول و عرض زمین مورد نظر ، تعداد دپارتمان‌ها، نمودار رابطه فعالیت‌ها، ساخت بخش‌ها، كمترین درجه ارتباط، عرض نوار چیدمان، حداقل امتیاز برای چاپ یك طرح
قابلیت/ شرح: الگوریتم ایجاد كننده، مكانیزم كار تصافی، وارد كردن تعداد طرح‌هایی كه در هر مرحله باید استقرار یابد، طرح استقراری در هر مرحله

2- نام نرم‌افزار: COMLAD
ورود اطلاعات به دو روش: 1‌ـ لیست محصولات؛ 2ـ نمودار ارتباطات
قابلیت/ شرح: ویرایش قوی‌تر نسبت به QS و Planet، ارائه طرح نهایی با امتیاز دادن به طرح‌ها و محاسبه حداكثر و حداقل آنها.

3- نام نرم‌افزار : Factory Flow
اطلاعات ورودی : جریان مواد، میزان تولید و انواع تولید
قابلیت/ شرح: رسم چارت‌های مختلف با رنگ‌های متنوع، تخمین فضای انبار مورد نیاز، رسم نمودار ازـ به و شدت ـ مسافت، تهیه بهترین استقرار با توجه به حجم تولید، فیلتر كردن دیاگرام‌های پیوسته، استفاده از ابزارهایی مانند Factory OPT، Factory CAD برای ارائه Layout بهینه، طراحی چارت در 13 و ACAD12 و …

نرم افزارهای کنترل موجودی

1- نام نرم‌افزار: Alliance/ MFG
مشخصات :ارائه توابع كلی‌ MRP و MRPII مانند: پیش‌بینی، سفارش خرید، سفارش فروش، گزارشات برنامه‌ریزی، كنترل موجودی، كنترل كارگاهی، پیگیری وظایف، و …، ارتباط با نرم‌افزارهای Quikbooks ، Realword ، Planis , ACCPAC, Soloinon و … دارا بودن یك واسطه باركد.


نرم افزارهای آمار و احتمالات

1- نام‌ نرم‌افزار : Mini Tab
نمودار : كلیه نمودارهای كنترل كیفیت: مانند ,U,C پارتو، نقص، علت و معلولی و … ، انواع نمودارهای حرفه‌ای.
قابلیت: فرستادن اطلاعات و داده‌ها بر روی Excel، محاسبات تئوری احتمالات (ضریب هم‌بستگی، توزیع‌های پیوسته و گسسته، جداول فراوانی، مقادیر احتمالی) و تست‌های آماری، انجام رگرسیون خطی، پله‌ای و …، آنالیز داده‌ها غیرپارامتری، سری زمانی و انواع واریانس‌ها (دوطرفه و چند طرفه)، رسم همزمان 15 گراف.

2- نام نرم‌افزار: SPSS
نمودار :انواع نمودارها و نمایش گرافیكی دوبعدی و سه‌بعدی، انواع نمودارهای كنترل كیفیت
قابلیت: تهیه انواع جدول‌های احتمالات، تهیه انواع طرح‌های آماری، روش‌های رگرسیون و محاسبه انواع آن، آنالیز داده‌ها غیرپارامتری و داده‌های آماری در زمینه كنترل كیفیت با در نظر گرفتن جدول داده‌ها و نمودارها، محاسبه انواع داده‌های آماری (میانگین، میانه و …) صدور فایل‌ها و Save كردن بر روی بقیه نرم‌افزارها مانند Access، help قوی.

3- نام نرم‌افزار: Statistica
نمودار : انواع نمودارها و نمایش گرافیكی دوبعدی و سه‌بعدی، انواع نمودارهای كنترل كیفیت مانند U، NP و … .
قابلیت: انجام رگرسیون با هزاران متغیر، قابلیت تكرارپذیری و تولید دوباره، تحلیل و تفسیر نمودارهای كنترل كیفیت، تجزیه و تحلیل سیستم‌های آنالیز زمانی مانند پیش‌بینی و …، رسم طرح‌های مورد نیاز در رگرسیون، انجام انواع محاسبات احتمالی مانند توزیع‌ها و تفسیر آنها، دارای سیستم پیشنهاد كننده.

4- نام نرم‌افزار: StatGraph (STATG)
نمودار: تهیه انواع نمودارها مانند پارتو، كیفی وصفی، متغیری و … .
قابلیت: در زمینه QC، آنالیز واریانس (ANOVA)، رگرسیون، آنالیز سری‌های زمانی، رسم توابع، محاسبه انواع داده‌های آماری و انواع توزیع‌های پیوسته و گسسته (برنولی، پواسون، كای‌دو، یكنواخت و…) حل جدول Simplex.


نرم افزارهای تحقیق در عملیات

1- نام نرم‌افزار: General Algebraic Modeling System (GAMS)
نوع مساله : برنامه‌ریزی خطی، غیرخطی، عدد صحیح، مختلط و
قابلیت‌ها/ امكانات: انواع محدودیت‌ها، تابع هدف متغیر تعریف می‌شود، پرقدرت‌ترین نرم‌افزار تحقیق در عملیات.

2- نام نرم‌افزار: GINO
نوع مساله : برنامه‌ریزی خطی و غیرخطی
قابلیت‌ها/ امكانات: استفاده از روش حل ماتریسی، مساله مورد نظر به صورت كدهای ASCII ذخیره می‌شود، دارای help خوب، گزارش نهایی از حل مساله می‌دهد.

3- نام نرم‌افزار: LINDO
نوع مساله : برنامه‌ریزی خطی، عدد صحیح، مختلط، صفر و یك
قابلیت‌ها/ امكانات: حل به دو روش: 1‌- مساله را خودبه‌خود حل كرده و گزارش نهایی بدهد؛ 2‌- مرحله به مرحله آن را حل كند. دارای help خوب، شاملLindo/386 ,Super lindo, Lindo Student است كه Super Lindo از همه قوی‌تر است.

4- نام نرم‌افزار: Lingo
نوع مساله : برنامه‌ریزی خطی و غیرخطی
قابلیت‌ها/ امكانات: قوی‌ترین نرم‌افزار OR بعد از GAMS، استفاده از مزایای Windows و help برقراری ارتباط با Excel، ابعاد مساله به طور عادی: 16000 متغیر، 8000 محدودیت.

5- نام نرم‌افزار: QSB
نوع مساله : برنامه‌ریزی خطی، مسائل حمل و نقل، برنامه‌ریزی پویا، تئوری صف، شبیه‌سازی و مدیریت پروژه
قابلیت‌ها/ امكانات: تهیه گزارش نهایی، حل مرحله به مرحله، امكانات ویرایشی (حذف و تعدیل محدودیت‌ها، تابع هدف و …) امكان دیدن قسمت خاصی از مساله، حل ترسیمی.

6- نام نرم‌افزار: TORA
نوع مساله : برنامه‌ریزی خطی، نظریه صف، موجودی مسائل حمل و نقل (99 مبدأ،99 مقصد)
قابلیت‌ها/ امكانات: بر اساس متن كتاب «حمدی طه» نوشته شده، مساله را در قالب مخصوص خودش ذخیره می‌كند، تهیه گزارش در هر مرحله و گزارش نهایی، قابلیت ویرایش و اصلاح كلیه موارد.

نرم افزارهای شبیه‌سازی

1- نام نرم‌افزار: AutoMod
قابلیت‌ها/ امكانات: كاربرد در مدل‌سازی، سرعت بالا، تكمیل خودكار، جزئیات مدل، ساختن مدل سه بعدی به طور اتوماتیك، امكان عیب‌یابی، قابل استفاده برای طرح‌ریزی.

2- نام نرم‌افزار: Micro Saint
قابلیت‌ها/ امكانات: ایجاد سیستم‌های پیچیده شامل مدل‌های بزرگ از سیستم‌های ساخت، مونتاژ و حمل و نقل، ایجاد سریع مدل‌ها، قابلیت ایجاد، شبیه‌سازی، آنالیز و تفسیر و طرح‌ریزی مدل‌ها، برای نشان دادن واقع‌گرایانه سیستم از طرح‌های متحرك استفاده می‌شود.

3- نام نرم‌افزار: Siman

قابلیت‌ها/ امكانات: اولین زبان شبیه‌سازی برای مدل‌سازی سیستم‌های ساخت، اولین زبان قابل اجرا بر روی میكروكامپیوترها، دارای منوهای بسیار قوی، مشخص نمودن مشخصه‌های دینامیكی و استاتیكی، شبیه‌سازی در 3 قسمت انجام می‌شود: 1‌- تهیه مدل؛ 2- تهیه چارچوب آزمایش؛ 3- تجزیه و تحلیل و آنالیز اطلاعات به دست آمده.

4- نام نرم‌افزار: SimFactory
قابلیت‌ها/ امكانات: كاربرد در طرح‌ریزی و شبیه‌سازی، رسم طرح مورد نظر در محیط 14 و 13 و ACAD 12 و انتقال به محیط نرم‌افزار، نشان دادن بخش‌ها با جزییات، نمایش جریان مواد به صورت انیمیشن، طراحی Layout, Planning, Maintanace Analysis و Transportation Planning، پیشگویی عملكرد فرایندها.

5- نام نرم‌افزار: Taylor
قابلیت‌ها/ امكانات: شبیه‌سازی تولید محصولات به صورت تكی و بسته‌ای، رسم طرح مورد نظر در ACAD، امكان دیدن مدل از زوایای مختلف و جهت‌های گوناگون، دارای مفسر بسیار قوی به نام TLI ، انواع Fixed Costها، نرخ بهره و ارزش افزوده، ایجاد انواع گراف‌ها و گزارشات متناسب تمام رنگی، ضبط مستندات و مشاهده انواع اطلاعات راجع به عناصر، محصولات، كارها، مسیر حركت و… ، در هر لحظه، كاربرد در مدل‌های مسیری.

6- نام نرم‌افزار: Vent Ana Simulation Environment (VENSIM)
قابلیت‌ها/ امكانات: از كامل‌ترین نرم‌افزارهای شبیه‌سازی، كاربرد برای مدل‌های مفهومی، ایجاد، تجزیه و تحلیل، طبقه‌بندی و شبیه‌سازی مدل‌ها، در نسخه‌های PLE (ایجاد دیاگرام و رمز عبور، شبیه‌سازی، مستند‌سازی)، Standard (قادر به ایجاد طبقه‌بندی و شبیه‌سازی مدل‌ها) Professional (مدل كردن سیستم‌های پیشرفته و بهینه كردن آن)، DSS ( قابلیت بالا در مدل كردن)، Run Time ارائه می‌شود.


نرم افزارهای گرافیك و ترسیم

1- نام نرم‌افزار: VISIO
نمودارها : OPC، FPC، مونتاژ، CPM و گانت چارت.
قابلیت‌ها/ امكانات: امكان تغییر شكل و ویرایش و تغییر رنگ، ارتباط با word و Excel، مرتب كردن اجزاء مانند رسم چیدمان تولید و پر كردن فضاهای خالی.

2- نام نرم‌افزار: Harvard Graphics (HG3)
نمودارها :میله‌ای، سازمانی، چند‌گانه، نمودارهای آماری
قابلیت‌ها/ امكانات: ایجاد جدول‌ها و طرح‌ها، اساس كار استفاده از منوها، تهیه اسلایدهای 35میلی‌متری با یكFilm Recorder.طبقه بندی: نرم افزار ها و آموزش ها، 

تاریخ : چهارشنبه 13 خرداد 1388 | 10:25 ق.ظ | نویسنده : رضا لطفی | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.